Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Falejówce jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce, Falejówka 173, 38-500 Sanok.Z Administratorem można  skontaktować się telefonicznie: 13 462-64-03, email: spfal@gminasanok.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej w Falejówce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych –iod@gminasanok.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
     •          - wypełnienia obowiązków prawnych;
    •          - realizacji umów zawartych z kontrahentami;
    •          - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    •  
 •          5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  •          - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w                  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 •          - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SP Falejówka przetwarzają dane osobowe dla których  Administratorem                jest SP w Falejówce
 •  

          6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez            okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

          7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 •           - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 •           - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •          - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 •          - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •          - prawo do przenoszenia danych;
 •          - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 •  

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych     osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11.Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.