Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE O EGZAMINIE

 Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin odbywa się

w kwietniu i jest przeprowadzany w formie pisemnej. Jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).

Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,
  • a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2022 r.

1. język polski –   24 maja   – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja – godz. 9:00

Przykładowe zadania oraz arkusze z poszczególnych przedmiotów można znaleźć na stronie CKE.

 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

 Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.