Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI, INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

 

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest  działanie

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

Zofia Cecuła– Stabryła

Adres

Szkoła Podstawowa w Falejówce Falejówka 173

38-500 Sanok

Tel.

13 4626403

Fax.

e-mail

szkola.fal@o2.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji

Alina Rychlicka-Indyk

Marta Stankiewicz

Zakres działania:

Edukacja

Ekologiczna

Wychowanie i profilaktyka

Kształtowanie postaw ekologicznych

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

(zajęcia pozalekcyjne)

Przygotowanie uczniów do konkursów

Organizacja i zarządzanie

Umiejętność pracy zespołowej

Realizacja godzin dodatkowych wynikających

 z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

 

Inne obszary (określić jakie)

Rozwijanie uzdolnień artystycznych

Temat działania:                                        Dzień Ziemi

Cele działania:

- popularyzowanie piękna przyrody,

- budowanie właściwych postaw oraz świadomości ekologicznej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- wzbudzanie inspiracji twórczych,

- zainteresowanie uczniów poezją,

- zachęcanie do występów na scenie,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

- kształtowanie umiejętności tworzenia działań proekologicznych przyczyniających się do poprawy stanu lokalnego środowiska,

- pobudzanie wrażliwości uczniów  na piękno przyrody i konieczność jej ochrony.

Opis działania:

„Dzień Ziemi” w Szkole Podstawowejw Falejówce to akcja prowadzonych corocznie wiosną , której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W tym roku w ramach obchodów Dnia Ziemi zostały zorganizowane następujące wydarzenia:

- wykonanie gazetki ściennej – „Co zrobić by nas nie zasypała góra śmieci?”

- konkurs plastyczny pod hasłem „Odnawialne źródła energii”, który miał na celu pogłębienie wiadomości na temat wykorzystywania naturalnych źródeł energii,  a także wzbudzenie wrażliwości ekologicznej i inspiracji twórczych,

- konkurs wiedzy „ Jakie mamy odnawialne źródła energii?”

- udział w akcji „Pisanie Listów do Ziemi organizowanej przez fundację ekologiczną ARKA,której celem było wspieranie postaw proekologicznych nie tylko wśród najmłodszych. Dzieci pisały listy, w których zachęcały dorosłych do konkretnych zachowań, między innymi: do poszanowanie środowiska naturalnego poprzez  segregację śmieci oraz ochronę przyrody,

- udział w akcji „Sprzątanie świata”,

- udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „FLOREK”, gdzie realizując pewne zadania, które skupiały się wokół tematu „Oswajamy najbliższą przestrzeń”,  uczniowie uczyli się dokładnie poznawać najbliższą okolicę,

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Uroczystość poświęcona Dniu Ziemi składała się z 3 części. W części pierwszej wystąpili uczniowie należący do SZK LOP- Ekoludkii Zuchy, którzy przedstawili inscenizację pt. „Jaś, Małgosia i krasnoludki”. W drugiej części odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski „Przyroda w poezji”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Sanok.W uroczystości uczestniczyliradny, sołtys, doradca metodyczny, kierownik referatu ochrony środowiska, leśniczy, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców, mieszkańcy wsi,  grono pedagogiczne, uczniowie, pracownicy szkoły. W dalszej kolejności zasadziliśmy wspólnie drzewko przed szkołą. Leśniczy wygłosił pogadankę na temat wypalania traw, zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie naszej szkoły wręczyli gościom symboliczne pamiątki z okazji Dnia Ziemi.

        Oprócz przedstawionych powyżej działań w naszej szkole odbywają  się również całoroczne cykle popularyzujące ekologiczne postawy wśród uczniów.  Zalicza się do nich między innymi całoroczna zbiórka plastikowych zakrętek oraz segregacja odpadów do odpowiednich pojemników znajdujących się na korytarzach szkolnych.  Plastikowe zakrętki zanim trafią do osób potrzebujących są wykorzystywane do tworzenia mega - układanek  symboli ekologicznych przypominających o konieczności segregacji odpadów i ochrony przyrody.

Opis uzyskanych efektów:

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- zachęcanie i mobilizacja do działań proekologicznych  w szkole, domu i środowisku

- upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej,

- umożliwienie młodzieży zaprezentowania własnej twórczości,

- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

 - owocna współpraca z partnerami szkoły.

Wnioski z realizacji:

Realizacja działań związanych z obchodami „Dnia Ziemi” integruje uczniów i środowisko lokalne, pokazuje ogromne zaangażowanie uczniów w przygotowania do konkursów, ogromną kreatywność i starania w wykonanie prac artystycznych. Angażuje również rodziców, którzy pomagają w przygotowaniu strojów do inscenizacji ekologicznej.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

- Urząd Gminy w Sanoku,

- Nadleśnictwo Brzozów,

Uzasadnienie zgłoszenia:

Organizacja takich akcji jak „Dzień Ziemi” jest bardzo ważnym elementem, który pozwala uświadomić młodemu człowiekowi jak krucha jest nasza planeta.  Wiedza ekologiczna zdobywana na lekcjach jest tylko małą cegiełką, która być może sprawi, że ktoś zmieni swoje nawyki, ale sposobność  uczestniczenia w tych zmianach  daje nam o wiele więcej możliwości niż sama świadomość potrzeby zmian. Dlatego warto pokazywać jak inni kształtują postawy odpowiedzialności za stan środowiska oraz jak rozwijają poczucie odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”.

Trudności w realizacji: brak

Wykaz załączników: zdjęcia

               

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

      Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 w klasach I-III.

 •       Edukacja regionalna  „NASZA MAŁA OJCZYZNA”
 •       Edukacja ekologiczna
 •       Matematyka i komputery
 •       Ortografia z @
 •       "Coś z niczego"
 •       Ruch to zdrowie
   •       "Siedmiomilowe buty" 
   •       "Czytam, bo lubię"
   •       Programowanie z Photonem

 

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

"DLA NICH BĘDĄ SZUMIEĆ DĘBY"