Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej  w Falejówce 

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Falejówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej http://www.spfalejowka.szkolnastrona.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-507 Jurowce

Falejówka 173

tel: (13) 46-26-403

e-mail: szkola.fal@o2.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo
  w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • filmy nie posiadają napisów dla głuchych,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania, nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Ułatwienia na stronie internetowej

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podświetlane linki,
 • mapa strony.

Na stornie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

 Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Falejówce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewelina Szmyd – e-mail: spfal@gminasanok.pl lub kontakt telefoniczny: (13) 46 26 403.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze wejście od strony wschodniej, prowadzą do niego schody oraz dwa wejścia boczne, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajduje się korytarz. Pośrodku korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.